آرشیو ‘ایالت مریلند: بالتیمور’

ایستگاه اتوبوس بالتیمور (سفرنوشته های آمریکا: ایالت مریلند)

چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

می خواهم بروم واشنگتن دی سی، پایتخت سیاسی آمریکا، وقت زیادی ندارم. فقط سه چهار روز. یک روز را هم میخواهم صرف دیدن یکی از شهرهای اطراف واشنگتن کنم.

ادامه مطلب …