آرشیو ‘سفرنوشته های سوریه’

ترکیه، سوریه، لبنان (قدم آخر)

پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۰

این سفر تفاوت های زیادی با تمام سفرهایی داشت که من تا آن روز تجربه کرده بودم…

ادامه مطلب …