آرشیو ‘سفرنوشته های لبنان’

ترکیه، سوریه، لبنان (قدم آخر)

پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۰

این سفر تفاوت های زیادی با تمام سفرهایی داشت که من تا آن روز تجربه کرده بودم…

ادامه مطلب …